Artikel

Delårsrapport januari - mars 2018

Lång och kall vinter gav lägre omsättning och lägre resultat


Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättning 10,5 (15,4) MSEK
  • Rörelseresultat, EBITA -1,7 (-0,2) MSEK*
  • Resultat efter skatt -1,9 (-0,4) MSEK**
  • Resultat per aktie -0,22 (-0,05) SEK
  • Soliditet 55 (58) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,2 (-0,2) MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

  • Gullberg & Jansson of Sweden lanserade pooltrappor och uppkopplade poolprodukter i maj

 

VD Alex Molvin kommenterar

”Den lägre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett lägre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade med 32% under första kvartalet till följd av den långa och kalla vintern i Sverige och övriga Norden, jämfört med föregående år. Mycket snö och tjäle i marken medförde att våra återförsäljare inom swimmingpoolbranschen fick senarelägga en del av sina inplanerade poolinstallationer i mars till april månad istället. Försäljningstakten i våra två affärsområden, som verkar inom swimmingpool- respektive grönytebranschen, brukar historiskt sett öka under mars månad, men på grund av den långa och kalla vintern, så inträffade detta under april månad i år istället.

Första kvartalet har historiskt sett (under femårsperioden 2013-2017) stått för cirka 13% av årets totala nettoomsättning, medan andra kvartalet stått för cirka 61%. Under 2018 har mars månad väderleksmässigt varit ogynnsam för vår försäljningsutveckling, medan maj månad däremot varit gynnsam då det varit betydligt varmare och soligare väder i Sverige, jämfört med föregående år. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder. Försäljningen i vårt största affärsområde Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen påverkas också positivt av låga boräntor, stabila eller ökande huspriser samt villaägarnas investeringsvilja för att installera en swimmingpool i trädgården. Vi breddar kontinuerligt vårt erbjudande för att minska säsongsberoendet.”


Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Alex Molvin är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden.

 

Första kvartalet 2018

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 10,5 (15,4) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på -1,7 (-0,2) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -1,9 (-0,4) MSEK och resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,05) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.

Den lägre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett lägre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade med 32% under första kvartalet till följd av den långa och kalla vintern i Sverige och övriga Norden.

 

Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 8,0 (12,3) MSEK med ett rörelseresultat på -1,8 (-0,4) MSEK. Den lägre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett lägre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade till följd av den långa och kalla vintern i Sverige och övriga Norden.

Under första kvartalet genomfördes Gullberg & Jansson Academy, vilket är en produkt- och säljutbildning för cirka 70 st. av våra största återförsäljare i Sverige och övriga Norden. Gullberg & Jansson Academy är en viktig del av vårt Partnerprogram med syfte att öka försäljningen och skapa lönsam tillväxt för både bolaget och våra Partners.

 

Stads & Parkprodukter

Stads & Parkprodukters nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 2,4 (3,1) MSEK med ett rörelseresultat på 0,1 (0,2) MSEK. Den lägre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett lägre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade till följd av den långa och kalla vintern i Sverige.

 

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 1,5 (3,3) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 1,5 (1,1) MSEK. Soliditeten uppgick till 55 (58) %. Eget kapital uppgick till 29,0 (29,0) MSEK, motsvarande 3,38 (3,38) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 5,1 (5,7) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 7,5 (7,9) MSEK. Nettot av räntebärande skulder och räntebärande tillgångar, d.v.s. räntebärande nettoskuld, uppgick till 6,0 (4,6) MSEK.


Moderbolaget                                                                     

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet till 1,5 (1,9) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of Swedens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (-0,1) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,9 (2,9) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 1 medarbetare, VD Alex Molvin som är aktiv som VD i den operativa verksamheten i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden lanserade den 31 maj fyra miljösmarta poolprodukter; ”Helgaveltrappa Magnelis” från Gullberg & Jansson of Sweden, samt poolroboten ”Vortex PRO, RV 5480 iQ” och cirkulationspumpen ”FloPro VS AUT” med dess WiFi-modul ”iQPUMP” från franska tillverkaren Zodiac. Helgaveltrappa Magnelis ingår i den nya produktgruppen pooltrappor. Helgaveltrappan kan monteras enkelt genom att placera den under linern när swimmingpoolen installeras eller i samband med ett linerbyte. Produkten stärker affärsområdets erbjudande på den växande nyproduktions- och eftermarknaden för måttbeställda liners och pooltrappor. Poolroboten Vortex PRO, RV 5480 iQ och den energibesparande cirkulationspumpen FloPro VS AUT med dess WiFi-modul iQPUMP är WiFi-kompatibla produkter som kan fjärrstyras via smartphone (iPhone/Android). Lanseringen av dessa produkter från Zodiac har strategisk betydelse, då de bidrar till att stärka affärsområdets erbjudande på den snabbväxande marknaden för uppkopplade poolprodukter.

 

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

31 maj 2018                 Delårsrapport januari - mars 2018 och årsstämma

29 augusti 2018            Delårsrapport januari - juni 2018

8 november 2018          Delårsrapport januari - september 2018

28 februari 2019           Bokslutskommuniké 2018

 

Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2018.

Helsingborg den 31 maj, 2018

Gullberg & Jansson AB (publ)

Alex Molvin

Verkställande direktör

 

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018.


Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,  Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.

Ladda ned hela delårsrapporten här