Artikel

Delårsrapport januari - juni 2017

Genomförd verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av miljösmarta poolprodukter gav upphov till 48% omsättningstillväxt

Första halvåret, januari - juni 2017 

 • Nettoomsättning 53,5 (36,1) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 4,0 (4,0) MSEK*
 • Resultat efter skatt 2,8 (2,9) MSEK**
 • Resultat per aktie 0,33 (0,39) SEK
 • Soliditet 58 (73) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första halvåret med totalt -0,4 (-0,2) MSEK

Andra kvartalet 2017 

 • Nettoomsättning 38,1 (28,5) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 4,5 (4,6) MSEK*
 • Resultat efter skatt 3,3 (3,5) MSEK**
 • Resultat per aktie 0,39 (0,41) SEK
 • Soliditet 58 (73) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för andra kvartalet med totalt -0,2 (-0,2) MSEK


Väsentliga händelser 

 • Moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden)  integrerade sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen


VD Alex Molvin kommenterar

”Vi är nöjda med den ökade försäljningen och ökade vinsten inom vårt största affärsområde Gullberg & Jansson of Sweden. Inom det mindre affärsområdet Stads & Parkprodukter implementerades ett handlingsprogram för att växa och utveckla affärsområdet, vilket har belastat resultatet under första halvåret. Sammantaget sett ledde detta till att koncernen uppvisade ett oförändrat rörelseresultat, EBITA på 4,0 (4,0) MSEK under första halvåret 2017. 

Vi har under första halvåret haft en omsättningstillväxt på 48 % tack vare en positiv verksamhetsutveckling i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden. Koncernens rörelsemarginal minskade till 6,8 (10,5) % under första halvåret. Den lägre rörelsemarginalen berodde främst på produktmixförändringar, höjda inköpspriser, ökade personalkostnader samt ökade externa kostnader, som ett led i en offensiv satsning att öka försäljningen. Den höga tillväxttakten skapades via genomförd verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av nya miljösmarta poolprodukter som är energibesparande och ger hög användningskomfort. Affärsområdet Stads & Parkprodukters rörelseresultat minskade jämfört med föregående år, till följd av en något lägre omsättning och implementering av ett handlingsprogram.

Koncernens omsättningstillväxt på 48% visar att vi har goda förutsättningar att skapa en lönsam tillväxt för helåret 2017, även om rörelseresultatet, EBITA på 4,0 MSEK var oförändrat under första halvåret, jämfört med föregående år. Orderstocken har också under hela året varit betydligt större än föregående år.”


Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Alex Molvin är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden. Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden AB) och Stads & Parkprodukter förvärvades den 29 februari 2016, vilket innebär att 2016 års siffror endast avser mars-juni månads räkenskaper.


Andra kvartalet 2017

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 38,1 (28,5) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 4,5 (4,6) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (3,5) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,41) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.

Den höga omsättningstillväxten på 48% berodde främst på genomförd verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av miljösmarta poolprodukter. Koncernens rörelseresultat, EBITA påverkades av en lägre rörelsemarginal i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden samt en minskad omsättning i affärsområdet Stads & Parkprodukter och införandet av ett handlingsprogram för att öka tillväxten. Gullberg & Jansson of Swedens lägre rörelsemarginal berodde främst på produktmixförändringar och höjda inköpspriser.


Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 36,2 (3,1) MSEK med ett rörelseresultat på 4,5 (1,2) MSEK. Verksamheten inom swimmingpoolbranschen i Gullberg & Janssons moderbolag och Gullberg & Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden AB) integrerades i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB per den 1 januari 2017. Den koncerninterna verksamhetsintegrationen medför att redovisade siffror för 2017 avseende Gullberg & Jansson of Sweden blir väsentligt annorlunda jämfört med redovisade siffror för 2016.

Gullberg & Jansson of Swedens höga omsättningstillväxt under första kvartalet berodde på genomförd integration av verksamheterna i Gullberg & Jansson och Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB), som förvärvades i februari 2016. Under 2017 lanserades också en mängd nya miljösmarta poolprodukter, som är energibesparande eller ökar komforten för swimmingpoolägare, vilket bidragit till den höga tillväxttakten. Försäljningen av nästa generations miljösmarta poolvärmepumpar från Gullberg & Jansson, som lanserades i november 2016, har gått bättre än förväntat. Poolvärmepumparna är WiFi-kompatibla, tystgående och vissa är också utrustade med inverterkompressor för högsta möjliga energibesparing. Det måttbeställda pooltaket Leia från Gullberg & Jansson är en annan produktnyhet 2017, som snabbt blivit en storsäljande produkt. Pooltaket Leia är ett lågt, exklusivt pooltak med automatisk sektionslåsning och hjul på ena sidan och skena på andra sidan. Försäljningen av miljösmarta poolprodukter som t.ex. poolrobotar, saltklorinatorer och automatisk pH- och klorstyrningsprodukter från den franska kvalitetstillverkaren Zodiac har ökat väsentligt.


Stads & Parkprodukter

Stads & Parkprodukters nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 1,9 (3,6) MSEK med ett rörelseresultat på -0,3 (-0,2). Den minskade omsättningen i Affärsområdet Stads & Parkprodukter berodde främst på en kallare vår jämfört med föregående år.


Väsentliga händelser

I februari offentliggjordes det att moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden)  integrerade sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen med syfte att utvinna intäkts- och kostnadssynergier. Integrationen genomfördes redovisningsmässigt från och med den 1 januari 2017. Dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden) förvärvade via en inkråmsöverlåtelse verksamheten inom swimmingpoolbranschen från moderbolaget Gullberg & Jansson. Moderbolaget har därmed renodlats till att endast utföra administrativa och koncerngemensamma tjänster. Gullberg & Jansson of Sweden kommer att marknadsföra sig under varumärket Gullberg & Jansson och fokusera sina marknads- och säljaktiviteter till Sverige, Danmark, Norge och Finland. Tidigare offentliggjorda marknadssatsningar utanför Norden kommer att avslutas under 2017 utan någon förväntad resultatpåverkan.


Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 3,9 (8,0) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,0 (2,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 58 (73) %. Eget kapital uppgick till 33,0 (33,4) MSEK, motsvarande 3,85 (3,89) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 5,6 (6,3) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick till 3,9 (8,0) MSEK.


Moderbolaget                                                                     

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 2,7 (21,8) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of Swedens verksamhet.

Moderbolagets nettoomsättning för andra kvartalet 2017 är en koncernintern transaktion som har eliminerats i koncernens nettoomsättning. Moderbolagets nettoomsättning för 2016 avser intäkter från moderbolagets dåvarande verksamhet inom swimmingpoolbranschen. Verksamheten inom swimmingpoolbranschen i Gullberg & Janssons moderbolag och Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden AB) integrerades i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB per den 1 januari 2017. Den koncerninterna verksamhetsintegrationen medför att redovisade siffror för 2017 avseende Gullberg & Janssons moderbolag blir väsentligt annorlunda jämfört med redovisade siffror för 2016. Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (3,7) MSEK. Likvida medel uppgick till 2,3 (6,1) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 2 medarbetare som är aktiva i den operativa verksamheten i Gullberg & Jansson.


Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.


Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

29 augusti 2017            Delårsrapport januari - juni 2017

9 november 2017          Delårsrapport januari - september 2017

27 februari 2018           Bokslutskommuniké 2017


Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Sverige och övriga Norden.

Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge. Stads & Parkprodukter marknadsför ett produktsortiment som är fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Under 2017 finns det en betydande marknadspotential för affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter att öka sin försäljning. Sammantaget sett ligger detta till grund för styrelsens prognos om att koncernens rörelseresultat för 2017 förväntas att överstiga rörelseresultatet för 2016.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Helsingborg den 29 augusti, 2017

Gullberg & Jansson AB (publ)

Alex Molvin

Verkställande direktör

 

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augustij 2017.


Gullberg & Jansson AB (publ)    

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10

E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB.

Ladda ned hela delårsrapporten här