Artikel

Bokslutskommuniké januari - december 2017

Omsättningstillväxt på 56% gav upphov till ett förbättrat resultat 

 • Nettoomsättning 88,4 (56,6) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 2,8 (0,1) MSEK*
 • Resultat efter skatt 1,5 (-0,2) MSEK**
 • Resultat per aktie 0,17 (-0,03) SEK
 • Soliditet 81 (80) %
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2017

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt med totalt -0,6 (-0,5) MSEK


Fjärde kvartalet 2017
 

 • Nettoomsättning 8,5 (5,9) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA -3,5 (-4,3) MSEK*
 • Resultat efter skatt -4,3 (-4,2) MSEK**
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,50)

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt med totalt -0,2 (-0,2) MSEK


Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Gullberg & Jansson outsourcade CFO-funktionen


VD Alex Molvin kommenterar

”Gullberg & Jansson-koncernen uppnådde lönsam tillväxt under 2017. Den höga omsättningstillväxten på 56 % gav upphov till ett förbättrat rörelseresultat 2017 jämfört med föregående år, i enlighet med tidigare offentliggjord resultatprognos.

Jag är nöjd med den ökade försäljningen och ökade vinsten inom vårt största affärsområde Gullberg & Jansson of Sweden. Jag ser också möjligheter till en förbättrad intjäning framöver. Den höga tillväxttakten skapades via genomförd verksamhetsintegration och genom en lyckad marknadslansering av nya miljösmarta poolprodukter. Det mindre affärsområdet Stads & Parkprodukters resultat minskade till följd av implementeringen av ett handlingsprogram för att långsiktigt växa och utveckla affärsområdet. Sammantaget sett ledde detta till att koncernen uppvisade ett förbättrat rörelseresultat, EBITA på 2,8 (0,1) MSEK under 2017. Koncernens resultat påverkades också med totalt -1,5 MSEK till följd av kostnader av engångskaraktär.”

 

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två helägda dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Alex Molvin är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden.Gullberg & Jansson-koncernen helår 2017

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för 2017 uppgick till 88,4 (56,6) MSEK, vilket var en ökning med 56 %, jämfört med föregående år, med ett rörelseresultat, EBITA på 2,8 (0,1) MSEK. Koncernens rörelseresultat påverkades med totalt -1,5 MSEK till följd av kostnader av engångskaraktär, varav outsourcingen av CFO-funktionen påverkade resultatet med -0,9 MSEK under fjärde kvartalet. Externa kostnader av engångskaraktär till följd av byte av affärssystem och genomförd verksamhetsintegration under året påverkade resultatet med -0,4 MSEK och en lagernedskrivning påverkade resultatet med -0,2 MSEK under fjärde kvartalet. Resultat efter skatt, efter utnyttjandet av historiska förlustavdrag, uppgick till 1,5 (-0,2) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,17 (-0,03) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,6 (-0,5) MSEK.

Den höga omsättningstillväxten på 56 % gav upphov till ett förbättrat resultat och berodde främst på genomförd verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av miljösmarta poolprodukter i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 5,6 (4,3) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,1 (3,0) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till  1,3 (-0,3) MSEK. Soliditeten uppgick till 81 (80) %. Eget kapital uppgick till 30,9 (29,5) MSEK, motsvarande 3,60 (3,43) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 5,4 (6,2) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,4 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick till 5,2 (4,3) MSEK.


Gullberg & Jansson-koncernen fjärde kvartalet 2017

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 8,5 (5,9) MSEK, vilket var en ökning med 44 %. Rörelseresultatet, EBITA för fjärde kvartalet uppgick till
-3,5 (-4,3) MSEK. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -4,3 (-4,2) MSEK.

Koncernens rörelseresultat påverkades med totalt -1,5 MSEK till följd av kostnader av engångskaraktär, varav outsourcingen av CFO-funktionen påverkade resultatet med -0,9 MSEK under fjärde kvartalet. Externa kostnader av engångskaraktär till följd av byte av affärssystem och genomförd verksamhetsintegration under året påverkade resultatet med -0,4 MSEK och en lagernedskrivning påverkade resultatet med -0,2 MSEK under fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen och rörelseresultatet för fjärde kvartalet speglade en normal, säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden. Fjärde kvartalets nettoomsättning och rörelseresultat var högre än föregående år tack vare en hög nettoomsättningstillväxt i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden.


Väsentliga händelser under 2017

I februari offentliggjordes det att moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden)  integrerade sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen med syfte att utvinna intäkts- och kostnadssynergier. Integrationen genomfördes redovisningsmässigt från och med den 1 januari 2017. Dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden) förvärvade via en inkråmsöverlåtelse verksamheten inom swimmingpoolbranschen från moderbolaget Gullberg & Jansson. Moderbolaget har därmed renodlats till att endast utföra administrativa och koncerngemensamma tjänster. Gullberg & Jansson of Sweden marknadsför sig under varumärket Gullberg & Jansson och har fokuserat sina marknads- och säljaktiviteter till Sverige, Danmark, Norge och Finland. Tidigare offentliggjorda marknadssatsningar utanför Norden avslutades under 2017 utan någon resultatpåverkan.

I november outsourcade Gullberg & Jansson CFO-funktionen genom att utse Gunilla Månsson till tillförordnad CFO. Gunilla Månsson är partner på affärskonsultfirman Navet AB. Outsourcingen av CFO-funktionen kommer att minska moderbolagets personalkostnader under 2018 men gav upphov till omstruktureringskostnader av engångskaraktär på cirka 0,9 MSEK, vilket belastade resultatet för fjärde kvartalet 2017. Gunilla Månsson är civilekonom och har en gedigen arbetslivserfarenhet som ekonomichef och är sedan 2015 partner på Navet AB.


Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 6,1 (0,6) MSEK med ett rörelseresultat på -3,2 (-0,2) MSEK. Verksamheten inom swimmingpoolbranschen i Gullberg & Janssons moderbolag och Gullberg & Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden AB) integrerades i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB per den 1 januari 2017. Den koncerninterna verksamhetsintegrationen medför att redovisade siffror för 2017 avseende Gullberg & Jansson of Sweden blir väsentligt annorlunda jämfört med redovisade siffror för 2016.

Gullberg & Jansson of Swedens höga omsättningstillväxt under fjärde kvartalet berodde på genomförd integration av verksamheterna i Gullberg & Jansson och Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB), som förvärvades i februari 2016. Under 2017 lanserades också en mängd nya miljösmarta poolprodukter, som är energibesparande eller ökar komforten för swimmingpoolägare, vilket bidragit till den höga tillväxttakten. Försäljningen av nästa generations miljösmarta poolvärmepumpar från Gullberg & Jansson, som lanserades i november 2016, gick bättre än förväntat under 2017. Poolvärmepumparna är WiFi-kompatibla, tystgående och vissa är också utrustade med inverterkompressor för högsta möjliga energibesparing. Det måttbeställda pooltaket Leia från Gullberg & Jansson var en annan produktnyhet 2017, som snabbt blev en storsäljande produkt. Pooltaket Leia är ett lågt, exklusivt pooltak med automatisk sektionslåsning och hjul på ena sidan och skena på andra sidan. Försäljningen av miljösmarta poolprodukter som t.ex. poolrobotar, saltklorinatorer och automatisk pH- och klorstyrningsprodukter från den franska kvalitetstillverkaren Zodiac har också ökat väsentligt.


Stads & Parkprodukter

Stads & Parkprodukters nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 2,4 (1,3) MSEK med ett rörelseresultat på -0,2 (0,3).

Stads & Parkprodukter marknadsför ett produktsortiment som är fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel.


Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.


Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 0 SEK per aktie för verksamhetsåret 2017 (0 SEK per aktie år 2016). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas i enlighet med gällande utdelningspolicy, då koncernens höga omsättningstillväxt skapat ett ökat rörelsekapitalbehov.

Gullberg & Janssons utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt, över en konjunkturcykel, ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.


Valberedning

Gullberg & Janssons valberedning består av representanter från de tre största ägarna; Gaétan Boyer (Evarist AB), Peter Ragnarsson (LMK Ventures AB) och Jens Ismunden (AB Grenspecialisten). Gaétan Boyer är ordförande och sammankallande. Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrelsens sammansättning kan lämnas skriftligen till adress: Gullberg & Jansson AB, Att. Alex Molvin, Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, eller via e-mail till alex.molvin@gullbergjansson.se eller per telefon 042-311 15 00.

 

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisningen kommer att publiceras den 10 maj och finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida, www.gullbergjansson.se, samt kan beställas från Gullberg & Jansson, Tel: +46 42 311 15 00  eller e-post: info@gullbergjansson.se

Årsstämman äger rum torsdagen den 31 maj kl. 14.00-16.00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg.

 

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

27 februari 2018           Bokslutskommuniké 2017

31 maj 2018                 Delårsrapport januari - mars 2018 och årsstämma

29 augusti 2018            Delårsrapport januari - juni 2018

8 november 2018          Delårsrapport januari - september 2018

28 februari 2019           Bokslutskommuniké 2018

 

Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2018.

Helsingborg den 27 februari, 2018

Gullberg & Jansson AB (publ)

Alex Molvin

Verkställande direktör

 

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90


Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.


Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,  Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989


Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB.

Ladda ned hela pressmeddelandet här