Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

Ökad omsättning, ökat resultat och finansiell styrka skapar stabil grund för fortsatt expansion.

Andra kvartalet 2020

Omsättning och resultat
• Nettoomsättning 77,4 (58,8) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 16,8 (11,3) MSEK*
• Resultat efter skatt 13,0 (8,8) MSEK**
* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,1(-0,2) MSEK

Första halvåret 2020

Omsättning och resultat
• Nettoomsättning 105,5 (75,6) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 20,0 (11,4) MSEK*
• Resultat efter skatt 14,9 (8,7) MSEK**
* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,3(-0,4) MSEK

Kassaflöde och finansiell ställning
• Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni till 36,0 (18,9) MSEK
• Eget kapital 58,3 (42,2) MSEK
• Soliditet 58% (57%)

Aktiedata
• Per 30 juni 2020 uppgick antalet aktier till 8 584 027 (8 584 027) st
• Resultat efter skatt per den 30 juni 2020 motsvarar ett resultat per aktie om 1,74 (1,02) MSEK
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 6,79 (4,92) SEK

Viktiga händelser under perioden

• Covid-19 har bidragit till en positiv utveckling av försäljningen.
• Utvecklingen av Nordic Relax of Sweden AB fortskrider.
• Christian Hjortmar tillträdde som VD i Stads & Park Produkter i Stockholm AB.

VD har ordet

Under pandemin Covid-19 myntades uttrycket ”hemester” och gav ordet en faktisk innebörd. Det har varit en annorlunda och omtumlande vår för alla och vi har ställts inför nya och annorlunda utmaningar. Covid-19 påverkar oss alla på ett eller annat sätt men i vilken utsträckning får framtiden utvisa.

Gullberg & Jansson har under våren sett ett ökat intresse för att investera i hem- och utemiljö. Efterfrågan på våra produkter ökade markant under senare delen av kvartalet, vilket har bidragit till en positiv utveckling av försäljningen i Gullberg & Jansson of Sweden AB.

Trots rådande omständigheter har arbetet över gränserna med våra tillverkare i Europa och Asien fungerat över förväntan. Vi har kunnat upprätthålla en god service gentemot våra återförsäljare då vi tidigt i säsongen valde att säkra våra leveranser och öka upp vårt varulager för att möta den ökade efterfrågan.

Inom vårt affärsområde Stads & Park har vi sedan pandemins start fått begränsa antalet kunddemonstrationer och besök som i vanliga fall är en stor del av bolagets dagliga arbete.Christian Hjortmar tillträdde som VD 1 juni och har under senare delen av kvartalet fokuserat på att utveckla verksamheten. Vi har bland annat lanserat en ny webbshop för våra återförsäljare, för att underlätta orderhantering.

Vårt arbete med att utveckla vårt nya affärsområde Nordic Relax of Sweden fortskrider enligt plan, med något senarelagd lansering pga. Covid-19.Vi har fått hem tilltänkta produkter, utvecklat dessa och gör nu ytterligare utvärderingar.

Jag är mycket stolt över våra medarbetare som visat ett enormt engagemang för att upprätthålla god service gentemot våra kunder och återförsäljare, trots ökad arbetsbelastning på alla avdelningar.

Vi är fortsatt medvetna om pandemin som finns omkring oss och är ödmjuka inför den effekt den har på människor och samhälle.

Peter Bäck
VD

Gullberg & Jansson koncernen i korthet

Gullberg & Jansson i Helsingborg är ett snabbväxande miljöteknikföretag. Gullberg & Janssonkoncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de tre helägda dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen, Stads & Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden AB inom hälsa och välbefinnande. Dessa helägda dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

Gullberg & Jansson of Sweden AB
Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Vi marknadsför också andra typer av miljösmarta poolprodukter inom säkerhet, värme, rening och vattenkemi.
Vår vision är att skapa glädje, hälsa och avkoppling med fokus på miljösmarta lösningar.
Vi står för kvalitet – Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Vår kvalitet gör att vi kan stå för generösa garantier.
Vi tänker långsiktigt och hållbart – Rätt skötsel ger Gullberg & Jansson produkter lång livslängd och i vår produktutveckling tänker vi alltid hållbarhet. Våra värmepumpar är energibesparande och de flesta är utrustade med det miljövänliga köldmediet R32 med lågt GWP (Global Warming Potential).
Vi står för service – Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst service till våra återförsäljare. Vår organisation erbjuder internt en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.

Nordic Relax of Sweden AB
Nordic Relax är under utveckling och kommer tillhandahålla produkter inom hälsa och välbefinnande.

Stads & Park Produkter i Stockholm AB
Stads & Park erbjuder en mängd innovativa lösningar och produkter från ledande aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs.
Vi marknadsför miljövänliga, batteridrivna och handhållna grönytemaskiner som t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar och sekatörer. Våra nischade produkter höjer säkerheten och förbättrar arbetsmiljön för användaren.

Andra kvartalet 2020

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 77,4 (58,8) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 16,8 (11,3) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 13,0 (8,7) MSEK och resultat per aktie uppgick till 1,52 (1,02) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK.

Den högre omsättningen under andra kvartalet gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 32% under andra kvartalet.

Från och med årsskiftet tillämpas löpande reservering för förväntade helårskostnader. Detta innebär att kvartalssiffrorna inte är fullt jämförbara med 2019.

Gullberg & Jansson of Sweden

Nettoomsättningen i Gullberg & Jansson of Sweden för andra kvartalet uppgick till 73,2 (56,7) MSEK med ett rörelseresultat på 16,7 (11,8) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 29%.

Stads&Park Produkter

Nettoomsättning i Stads&Park Produkter för andra kvartalet uppgick till 2,8 (2,1) MSEK med ett rörelseresultat på 0,3 (-0,5) MSEK. I samband med årsskiftet ändrades principen kring hanteringen av demomaskiner. Tidigare låg dessa som lagervaror och påverkade därmed omsättningen vid försäljningen. Från och med årsskiftet hanteras demomaskiner som inventarier och vid en eventuell försäljning görs det därmed en realisationsvinstberäkning. Detta är också förklaringen till varför lagret minskat och inventarierna ökat.

Nordic Relax of Sweden

Nettoomsättning i Nordic Relax of Sweden under andra kvartalet uppgår till 0,2 (0,0) MSEK och avser koncernintern fakturering. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till -0,2 (0,0) MSEK. Under kvartalet har produktutveckling fortsatt pågått.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 36,0 (18,9) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,5 (3,5) MSEK. Soliditeten uppgick till 58 (57) %. Eget kapital uppgick till 58,3 (42,2) MSEK, motsvarande 6,79 (4,92) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 3,0 (4,3) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,4) MSEK.

Moderbolaget – Gullberg & Jansson AB (publ)

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 1,8 (1,1) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,3) MSEK. Likvida medel uppgick till 15,1 (0,9) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 3 (1) medarbetare.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

19 augusti 2020 Delårsrapport januari – juni 2020
11 november 2020Delårsrapport januari – september 2020
24 februari 2021Bokslutskommuniké 2020

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter som får din pool att prestera i form av säkerhet, värme, rening och vattenkemi. Stads & Park Produkter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige. Nordic Relax of Sweden har som strategi att starta upp verksamheten under senare delen av 2020.

Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Park Produkter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2020.

Läs rapporten i sin helhet här.

Helsingborg den 19 augusti, 2020

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden inom hälsa och välbefinnande. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.