Artikel

Kallelse till årsstämma i Gullberg & Jansson AB (publ)

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2017 kl. 15.00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 maj 2017, dels senast den 23 maj 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gullberg & Jansson AB, Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, via e-post till info@gullbergjansson.se, per telefon +46 (0)42 311 15 00 eller per telefax +46 (0)42 34 02 10. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt gärna även uppgift om, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.


Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 23 maj 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.gullbergjansson.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.


Förslag till dagordning

1.                      Öppnande

2.                      Val av ordförande vid stämman

3.                      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                      Godkännande av dagordning

5.                      Val av en eller två justeringsmän

6.                      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                      Anförande av verkställande direktören

8.                      Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9.                      Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

10.                    Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.                    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.                    Beslut om antal styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13.                   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

14.                   Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

15.                   Val av styrelseordförande

16.                   Val av revisor  och eventuella revisorssuppleanter

17.                   Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete

18.                   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19.                   Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier

20.                  Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 19 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav

21.                   Avslutning


Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.


Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Bolagets valberedning har inför årsstämman 2017 bestått av representanter från de tre största ägarna; Gaétan Boyer (Evarist AB), Peter Ragnarsson (LMK Ventures AB) och Jens Ismunden (AB Grenspecialisten). Gaétan Boyer har varit ordförande och sammankallande. Valberedningen föreslår

att Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, förutom till Alex Molvin och Gaétan Boyer då de är anställda i bolaget,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Peter Ragnarsson, Alex Molvin, Lottie Svedenstedt, Susanna Hilleskog och Gaétan Boyer; det noteras att Lars-Erik Andersson avböjt omval,

att Peter Ragnarsson omväljs till styrelseordförande, samt

att Lennart Petersson omväljs till revisor.


Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 17)

Till ledamöter av valberedningen föreslås Peter Ragnarsson (på LMK Ventures AB mandat), Jens Ismunden (på AB Grenspecialistens mandat) och Gaétan Boyer (på Evarist AB:s mandat). Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvoden samt revisorsarvode. Om någon av LMK Ventures AB, AB Grenspecialisten och Evarist AB inte längre tillhör de tre största aktieägare som önskar utse ledamot i valberedningen ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.


Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad till maximalt två månadslöner och baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.


Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga 10 procent av på stämmodagen utestående aktier.  Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.


Helsingborg i april 2017

Gullberg & Jansson AB (publ)

Styrelsen

Ladda ned hela kallelsen här