Artikel

Delårsrapport januari - mars 2017

Genomförd verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av miljösmarta poolprodukter gav upphov till 103% omsättningstillväxt

Första kvartalet 2017 

  • Nettoomsättning 15,4 (7,6) MSEK
  • Rörelseresultat, EBITA -0,3 (-0,7) MSEK*
  • Resultat efter skatt -0,4 (-0,7) MSEK**
  • Resultat per aktie -0,05 (-0,12) SEK
  • Soliditet 58 (70) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,2 (-0,1) MSEK


Väsentliga händelser

  • Moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden)  integrerade sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen

 
VD Alex Molvin kommenterar

”Vi har fått en bra start på 2017 med en omsättningstillväxt på 103%, jämfört med föregående år. Den väsentligt ökade omsättningen berodde på att vi lyckades integrera verksamheterna i Gullberg & Jansson och Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB), som förvärvades i februari 2016. Tack vare verksamhetsintegrationen kan vi stärka varumärket Gullberg & Jansson ytterligare genom att erbjuda ett brett kvalitetssortiment med miljösmarta poolprodukter till våra återförsäljare i Sverige och övriga Norden. Under 2017 har vi också lanserat en mängd nya miljösmarta poolprodukter som är energibesparande eller ökar komforten för swimmingpoolägare, vilket bidragit till den höga tillväxttakten. Vår höga omsättningstillväxt på 103% visar att vi har goda förutsättningar att bibehålla en lönsam tillväxt under 2017, säger Alex Molvin, VD på Gullberg & Jansson.”


Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Alex Molvin är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden.


Första kvartalet 2017

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 15,4 (7,6) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på -0,3 (-0,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -0,4 (-0,7) MSEK och resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,12) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,1) MSEK.

Den höga omsättningstillväxten på 103% berodde främst på genomförd verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av miljösmarta poolprodukter. Den höga omsättningstillväxten gav upphov till ett förbättrat rörelseresultat, jämfört med föregående år. Det negativa rörelseresultatet berodde på en naturlig säsongsvariation i swimmingpoolbranschen och grönytebranschen.

Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden AB) och Stads & Parkprodukter förvärvades den 29 februari 2016, vilket innebär att 2016 års siffror endast avser mars månads räkenskaper.


Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 12,3 (0,4) MSEK med ett rörelseresultat på -0,4 (-0,3) MSEK. Verksamheten inom swimmingpoolbranschen i Gullberg & Janssons moderbolag och Gullberg & Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden AB) integrerades i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB per den 1 januari 2017. Den koncerninterna verksamhetsintegrationen medför att redovisade siffror för 2017 avseende Gullberg & Jansson of Sweden blir väsentligt annorlunda jämfört med redovisade siffror för 2016. Eftersom Gullberg & Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden) förvärvades den 29 februari 2016, avser 2016 års siffror endast mars månads räkenskaper.

Gullberg & Jansson of Swedens höga omsättningstillväxt under första kvartalet berodde på genomförd integration av verksamheterna i Gullberg & Jansson och Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB), som förvärvades i februari 2016. Under 2017 lanserades också en mängd nya miljösmarta poolprodukter, som är energibesparande eller ökar komforten för swimmingpoolägare, vilket bidragit till den höga tillväxttakten. Försäljningen av nästa generations miljösmarta poolvärmepumpar från Gullberg & Jansson, som lanserades i november 2016, har gått bättre än förväntat. Poolvärmepumparna är WiFi-kompatibla, tystgående och vissa är också utrustade med inverterkompressor för högsta möjliga energibesparing. Det måttbeställda pooltaket Leia från Gullberg & Jansson är en annan produktnyhet 2017, som snabbt blivit en storsäljande produkt. Pooltaket Leia är ett lågt, exklusivt pooltak med automatisk sektionslåsning och hjul på ena sidan och skena på andra sidan. Försäljningen av miljösmarta poolprodukter som t.ex poolrobotar, saltklorinatorer och automatisk pH- och klorstyrningsprodukter från den franska kvalitetstillverkaren Zodiac har ökat väsentligt.

Under första kvartalet genomfördes Gullberg & Jansson Academy, vilket är en produkt- och säljutbildning för cirka 50 st. av våra största återförsäljare i Sverige och övriga Norden. Gullberg & Jansson Academy är en viktig del av vårt Partnerprogram med syfte att öka försäljningen och skapa lönsam tillväxt för både bolaget och våra Partners.    


Stads & Parkprodukter

Stads & Parkprodukters nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 3,1 (2,0) MSEK med ett rörelseresultat på 0,2 (1,1) MSEK. Stads & Parkprodukter förvärvades den 29 februari 2016, vilket innebär att 2016 års siffror endast avser mars månads räkenskaper.

Stads & Parkprodukter hade under första kvartalet en positiv verksamhetsutveckling och antalet återförsäljare i Sverige ökade till totalt 24 st. i nuläget.


Väsentliga händelser

I februari offentliggjordes det att moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden)  integrerade sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen med syfte att utvinna intäkts- och kostnadssynergier. Integrationen genomfördes redovisningsmässigt från och med den 1 januari 2017. Dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden) förvärvade via en inkråmsöverlåtelse verksamheten inom swimmingpoolbranschen från moderbolaget Gullberg & Jansson. Moderbolaget har därmed renodlats till att endast utföra administrativa och koncerngemensamma tjänster. Gullberg & Jansson of Sweden kommer att marknadsföra sig under varumärket Gullberg & Jansson och fokusera sina marknads- och säljaktiviteter till Sverige, Danmark, Norge och Finland. Tidigare offentliggjorda marknadssatsningar utanför Norden kommer att avslutas under 2017 utan någon förväntad resultatpåverkan.


Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 3,3 (1,5) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 1,6 (3,1) MSEK. Soliditeten uppgick till 58 (70) %. Eget kapital uppgick till 29,0 (27,0) MSEK, motsvarande 3,38 (3,38) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 5,7 (6,5) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 7,9 (2,9) MSEK. Nettot av räntebärande skulder och räntebärande tillgångar, d.v.s. räntebärande nettoskuld, uppgick till 4,6 (1,4) MSEK.


Moderbolaget                                                                     

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet till 1,9 (5,2) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of Swedens verksamhet.

Moderbolagets nettoomsättning för första kvartalet 2017 är en koncernintern transaktion som har eliminerats i koncernens nettoomsättning. Moderbolagets nettoomsättning för 2016 avser intäkter från moderbolagets dåvarande verksamhet inom swimmingpoolbranschen. Verksamheten inom swimmingpoolbranschen i Gullberg & Janssons moderbolag och Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden AB) integrerades i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB per den 1 januari 2017. Den koncerninterna verksamhetsintegrationen medför att redovisade siffror för 2017 avseende Gullberg & Janssons moderbolag blir väsentligt annorlunda jämfört med redovisade siffror för 2016. Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-1,4) MSEK. Likvida medel uppgick till 2,9 (0,7) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 2 medarbetare som är aktiva i den operativa verksamheten i Gullberg & Jansson.


Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.


Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

30 maj 2017                 Delårsrapport januari - mars 2017 och årsstämma

29 augusti 2017            Delårsrapport januari - juni 2017

31 oktober 2017            Delårsrapport januari - september 2017

27 februari 2018           Bokslutskommuniké 2017


Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Sverige och övriga Norden.

Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge. Stads & Parkprodukter marknadsför ett produktsortiment som är fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Under 2017 finns det en betydande marknadspotential för affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter att öka sin försäljning. Sammantaget sett ligger detta till grund för styrelsens prognos om att koncernens rörelseresultat för 2017 förväntas att överstiga rörelseresultatet för 2016.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Helsingborg den 30 maj, 2017

Gullberg & Jansson AB (publ)

Alex Molvin

Verkställande direktör


För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017.


Gullberg & Jansson AB (publ)    

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10

E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB.

Ladda ner hela delårsrapporten här