Artikel

Bokslutskommuniké januari - december 2016

Slutförda företagsförvärv av Poolvärlden och Stads & Parkprodukter har skapat en strategisk plattform för att kunna uppnå lönsam tillväxt framöver 

 • Nettoomsättning 56,6 (47,2) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 0,1 (2,4) MSEK*
 • Resultat efter skatt -0,2 (2,4) MSEK**
 • Resultat per aktie -0,03 (0,40) SEK
 • Soliditet 80 (75) %
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2016

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt med totalt -0,5 (0,0) MSEK

 

Fjärde kvartalet 2016 

 • Nettoomsättning 5,9 (6,5) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA -4,3 (-1,2) MSEK*
 • Resultat efter skatt -4,2 (-1,2) MSEK**
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,21)

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt med totalt -0,2 (0,0) MSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 • Gullberg & Jansson lanserar nästa generations miljösmarta poolvärmepumpar

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång  

 • Moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Poolvärlden integrerar sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen

 

VD Alex Molvin kommenterar

”Slutförda företagsförvärv, huvudkontorsflytt och verksamhetsintegration gav upphov till ett hack i resultatkurvan under 2016. Dessa viktiga milstolpar har dock skapat en strategisk plattform för att kunna uppnå lönsam tillväxt under 2017 och framöver.

Vi är mycket nöjda över att ha slutfört företagsförvärven av Poolvärlden och Stads & Parkprodukter som bidrog till en nettoomsättningsökning på 20% under 2016. Genom kompletteringsförvärvet av Poolvärlden har vi breddat vårt kvalitetssortiment av miljösmarta poolprodukter och ökat våra marknadsandelar på swimmingpoolmarknaden i Sverige och övriga Norden. Företagsförvärvet av Stads & Parkprodukter är i linje med vår affärsidé att utveckla och marknadsföra energi- och klimatoptimerande produkter, då företaget marknadsför miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel.

Resultatminskningen under 2016 berodde på moderbolagets lägre resultat, medan båda dotterbolagen Poolvärlden och Stads & Parkprodukter uppvisade ett positivt resultat. En  bidragande orsak till moderbolagets resultatminskning var att hög prioritet lades på huvudkontorsflytt från Höganäs till Helsingborg samt genomförd verksamhetsintegration av företagsförvärv. Moderbolagets resultat påverkades också under fjärde kvartalet med totalt -1,9 MSEK till följd av kostnader av engångskaraktär.

Efter rapportperiodens utgång i februari 2017 har moderbolaget i Gullberg & Jansson-koncernen och dotterbolaget Poolvärlden (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB)  integrerat sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen med syfte att utvinna intäkts- och kostnadssynergier.”

 

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två helägda dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster. Alex Molvin är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden.

 

Gullberg & Jansson-koncernen helår 2016

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för 2016 uppgick till 56,6 (47,2) MSEK, vilket var en ökning med 20%, jämfört med föregående år.

Gullberg & Jansson-koncernens rörelseresultat, EBITA uppgick till 0,1 (2,4) MSEK. Resultatminskningen under 2016 berodde på moderbolagets lägre resultat jämfört med 2015, medan båda dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter uppvisade ett positivt resultat. Moderbolagets rörelseresultat, EBITA uppgick till -1,6 (2,4) MSEK, medan Gullberg & Jansson of Swedens rörelseresultat, EBITA uppgick till 0,8 MSEK och Stads & Parkprodukters rörelseresultat, EBITA uppgick till 0,9 MSEK.

Moderbolagets rörelseresultat påverkades under fjärde kvartalet med totalt -1,9 MSEK till följd av kostnader av engångskaraktär, varav en lagernedskrivning på grund av genomförda sortimentsförändringar påverkade resultatet med -1,0 MSEK. Externa kostnader av engångskaraktär till följd av främst verksamhetsintegration och byte av affärssystem påverkade resultatet med -0,9 MSEK. Moderbolagets resultat minskade också jämfört med föregående år, då nettoomsättningen var lägre, då vi under året haft hög prioritet på huvudkontorsflytt från Höganäs till Helsingborg samt genomförd verksamhetsintegration av företagsförvärv. Ökade lokalhyreskostnader för huvudkontoret i Helsingborg påverkade resultatet för 2016 med -0,8 MSEK, jämfört med föregående år.

Resultat efter skatt uppgick till -0,2 (2,4) MSEK och resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,40) SEK. Under föregående år redovisades ingen skatt på årets resultat till följd av historiska förlustavdrag. Goodwillavskrivningar påverkade resultatet med -0,5 (0,0) MSEK.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 4,3 (4,6) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,0 (2,0) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -0,3 (2,2) MSEK. Soliditeten uppgick till 85 (84) %. Eget kapital uppgick till 29,5 (18,6) MSEK, motsvarande 3,43 (3,11) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 6,2 (0,0) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick till 4,3 (4,6) MSEK.

 

Gullberg & Jansson-koncernen fjärde kvartalet 2016

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 5,9 (6,5) MSEK, vilket var en minskning med 9%. Rörelseresultatet, EBITA för fjärde kvartalet uppgick till -4,3 (-1,2) MSEK. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -4,2 (-1,2) MSEK. Moderbolagets resultat påverkades med totalt -1,9 MSEK till följd av kostnader av engångskaraktär.

Nettoomsättningen och rörelseresultatet för fjärde kvartalet speglade en normal, säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden. Fjärde kvartalets nettoomsättning och rörelseresultat var lägre än föregående år och en bidragande orsak till detta var att arbetsfokus låg på verksamhetsintegrationen som slutfördes efter rapportperiodens utgång.


Väsentliga händelser under 2016

I januari flyttade Gullberg & Jansson huvudkontoret från Höganäs till Helsingborg. Det nya huvudkontoret inrymmer ett showroom på cirka 400 kvm, kontors- och konferensutrymmen, testrum för kvalitetskontroll och en mindre verkstad med begränsat lager.

I februari tecknade Gullberg & Jansson ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal om att förvärva Poolvärlden AB inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Park Produkter i Stockholm AB inom den professionella grönytebranschen. Köpeskilling för Poolvärlden utgjordes av 1 408 714 st. aktier i Gullberg & Jansson. Köpeskilling för Stads & Parkprodukter utgjordes av 611 643 st. aktier i Gullberg & Jansson. På en extra bolagsstämma den 31 mars 2016 godkändes styrelsens beslut om apportemission. Bolaget ändrade säte från Höganäs till Helsingborg i samband med den extra bolagsstämman.

Gullberg & Jansson genomförde under april en nyemission riktad till allmänheten om högst 590 000 aktier och nyemissionen blev övertecknad. Totalt 246 st. personer tecknade totalt 1 660 366 st. aktier, vilket motsvarar en teckningsnivå på omkring 281 procent. Totalt emitterades 590 000 nya aktier i Gullberg & Jansson och bolaget tillfördes genom nyemissionen 3 138 800 kronor före emissionskostnader, om cirka 300 000 kronor. Antalet utestående aktier efter nyemissionen ökade till 8 584 027 st. från 7 994 027 st. Aktiekapitalet ökade efter nyemissionen med 73 750 kronor till 1 073 003 kronor.

I maj lanserade Gullberg & Jansson pooltaket Nova Comfort med antracitgrå aluminiumprofiler.

I juli köpte HSB Södertörn miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner från Stads & Parkprodukter. Ordern var Stads & Parkprodukters enskilt största order någonsin och innefattade handhållna, batteridrivna trimmers och häcksaxar från varumärket Pellenc till ett värde av cirka 0,5 MSEK.

I november lanserade Gullberg & Jansson nästa generations miljösmarta poolvärmepumpar på Europas största swimmingpoolmässa, Piscine Global 2016 i Lyon, Frankrike. Q-serien och X-serien är två nya produktserier som är WiFi-kompatibla, så att poolvärmepumpen kan enkelt fjärrstyras via en smartphone (iPhone/Android). X-serien är dessutom utrustad med en inverterkompressor för högsta möjliga värmeeffekt, verkningsgrad och energibesparing.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I februari 2017 offentliggjordes att moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Poolvärlden  integrerar sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen med syfte att utvinna intäkts- och kostnadssynergier. Dotterbolaget Poolvärlden AB har namnändrats till Gullberg & Jansson of Sweden AB och har via en inkråmsöverlåtelse förvärvat verksamheten inom swimmingpoolbranschen från moderbolaget Gullberg & Jansson. Moderbolaget renodlas därmed till att endast utföra administrativa och koncerngemensamma tjänster. Gullberg & Jansson of Sweden kommer att marknadsföra sig under varumärket Gullberg & Jansson och fokusera sina marknads- och säljaktiviteter till Sverige, Danmark, Norge och Finland. Tidigare offentliggjorda marknadssatsningar utanför Norden kommer att avslutas under 2017 utan någon förväntad resultatpåverkan.
Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

 

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 0 SEK per aktie för verksamhetsåret 2016 (0,10 SEK per aktie år 2015). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas mot bakgrund av resultatet efter skatt för 2016, i enlighet med gällande utdelningspolicy som står fast.

Gullberg & Janssons utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt, över en konjunkturcykel, ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.

 

Valberedning

Gullberg & Janssons valberedning består av representanter från de tre största ägarna; Gaétan Boyer (Evarist AB), Peter Ragnarsson (LMK Ventures AB) och Jens Ismunden (AB Grenspecialisten). Gaétan Boyer är ordförande och sammankallande. Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrelsens sammansättning kan lämnas skriftligen till adress: Gullberg & Jansson AB, Att. Alex Molvin, Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, eller via e-mail till alex.molvin@gullbergjansson.se eller per telefon 042-311 15 00.

 

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisningen kommer att publiceras den 9 maj och finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida, www.gullbergjansson.se, samt kan beställas från Gullberg & Jansson, Tel: +46 42 311 15 00  eller e-post: info@gullbergjansson.se

Årsstämman äger rum tisdagen den 30 maj kl. 15.00-17.00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg.

 

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

30 maj 2017                 Delårsrapport januari - mars 2017 och årsstämma

29 augusti 2017            Delårsrapport januari - juni 2017

31 oktober 2017            Delårsrapport januari - september 2017

27 februari 2018           Bokslutskommuniké 2017

 

Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden.

Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge. Stads & Parkprodukter marknadsför ett produktsortiment som är fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Under 2017 finns det en betydande marknadspotential för affärsområdena Gullberg & Jansson och Stads & Parkprodukter att öka sin försäljning. Sammantaget sett ligger detta till grund för styrelsens prognos om att koncernens rörelseresultat för 2017 förväntas att överstiga rörelseresultatet för 2016.

Affärsområdena Gullberg & Jansson och Stads & Parkprodukter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Helsingborg den 27 februari, 2017

Gullberg & Jansson AB (publ)

Alex Molvin

Verkställande direktör

 

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017.
 

 

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,  Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB och bolaget har högsta kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Bisnode.

Ladda ned hela bokslutskommunikén här